Bolagsinformation
Upphovsrätt
Vi söker bilder
Länkar
Policy

Inställning och förhållningssätt rörande kringprodukter för Emil och de andra karaktärerna i berättelserna om Emil i Lönneberga. Syftet är att skydda karaktärerna från att användas på ett enligt Bildmakarna Berg AB (BmB) felaktigt sätt.

1.
BmB’s mål är att medvetandegöra, bibehålla och stimulera allmänhetens och i synnerhet barn och ungdomars intresse för Björn Bergs illustrationer av Emil i Lönneberga. BmB’s hållning rörande framställning av kringprodukter är restriktiv.

2.
Kringprodukter skall utgå från Björn Bergs bilder och vara dem trogna. Kvaliteten avseende såväl materialval som reproduktion och hållbarhet skall vara hög. Endast illustrationer av Björn Berg får användas.

3.
Användningsområdet för kringprodukter skall alltid utgå från barns perspektiv och behov.

4.
Hela processen rörande kringprodukter (utveckling, tillverkning, distribution och försäljning) skall följa sådana etiska regler som är försvarbara i såväl dagsläge som i ett längre perspektiv. Exempelvis vill BmB inte medverka till utnyttjande av barn eller användande av hälsovådliga framställningsmetoder.

5.
Tillstånd skall alltid inhämtas från BmB när en produkt planeras. BmB kommer i varje skede under utveckling och produktion att granska produkten och förbehåller sig rätt att inlägga veto.

6.
Kringprodukter skall vara tydligt märkta med: Årtal, © Björn Berg/Bildmakarna Berg AB.

7.
BmB vill förhindra att varumärket urvattnas. Kringprodukter skall ha lång hållbarhet, inte changera och/eller ge trista associationer.

8.
Hela processen rörande kringprodukter (utveckling, tillverkning, distribution och försäljning) skall följa direktiv enligt FN's barnkonvention och WHO samt ske i Astrid Lindgrens  och Björn Bergs anda.

9.
BmB utesluter användning för produkter klassade som dagliga förnödenheter, särskilt livsmedel, dryck, sötsaker eller andra ätbara produkter och deras emballage. Ej heller hygienprodukter som exempelvis tvättmedel, tvål eller tandkräm, eller likartade produkter med kort användningstid är tänkbara.